Jeugdrecht

Het jeugdrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Het jeugdrecht omvat onder andere het civiele recht zoals ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en gezags- en omgangskwesties. Telkens staat de jeugdige centraal.

Bijzondere curator
In sommige gevallen komt het voor dat de minderjarige en de ouders niet op één lijn liggen. Indien nodig kan de rechter dan een bijzondere curator aanwijzen. De curator is een advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht, die enkel voor de belangen van het kind opkomt en die de rechter van informatie voorziet die in het belang van de jeugdige noodzakelijk is.

Civiel jeugdrecht
Indien een minderjarige opgroeit in een situatie waarin diens ontwikkeling wordt bedreigd kan de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter verzoeken om een ondertoezichtstelling uit te spreken. Indien deze maatregel wordt uitgesproken wordt er een gezinsvoogd benoemd die toezicht houdt op de ontwikkeling van de minderjarige. Indien de ontwikkelingsbedreiging niet kan worden weggenomen door een ondertoezichtstelling kan de Raad verzoeken om een kind uit huis te plaatsen. Voorwaarde is dan dat de zorgen niet kunnen worden weggenomen door het kind bij de verzorgende ouder te laten wonen met inzet van hulpverlening.

Indien een kind ernstige gedragsproblemen heeft, dan kan een kind ook worden opgenomen in een instelling voor gesloten jeugdzorg. Voor opname in een gesloten instelling is een machtiging van de kinderrechter nodig.

In deze vaak moeilijke en ingrijpende situaties spreek ik veel met jeugdigen en ouders. Zonodig treed ik op als hun advocaat  in gerechtelijke procedures. Vaak word ik door de rechtbank benoemd tot bijzonder curator.

Ik behartig geen zaken op het gebied van het jeugdstrafrecht.

Interesse?
Neem contact op.

Ebbeng Advocatuur & Mediation

Hoekwal 11
5509 KJ Veldhoven

T: 040 – 254 67 75
F: 040 – 254 63 90

ebbeng@ebbeng-am.nl

8 + 1 =

Nadat u het contactformulier hebt ingevuld, vragen we u om – voordat u op VERSTUREN drukt – de uitkomst van de optelsom in te vullen. We voorkomen hier spam mee.