Algemene Voorwaarden 

Definities: 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Ebbeng Advocatuur & Mediation is een eenmanszaak, hierna ook wel aangeduid als ”het kantoor”.

b. Cliënt: de contractspartij van het kantoor. 

c. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten als in sub d. en e. bedoeld die het kantoor voor de uitvoering met de cliënt is overeengekomen. Het kantoor is gerechtigd haar uurtarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen. 

d. Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de opdracht maakt, zoals doch hiertoe niet beperkt, griffierechten en deurwaarderskosten. 

e. Kantoorkosten: de vaste opslag van 5 % op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten. 

Toepasselijkheid: 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. 

Opdracht: 

a. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien van deze totstandkoming van een opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten. 

b. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan het kantoor te zijn verleend, d.w.z. de cliënt stemt ermee in dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de aan het kantoor verbonden advocaten of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Declaratie: 

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium bedraagt € 200,– per uur exclusief BTW. Voor diegenen die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand wordt een scherp uurtarief gehanteerd. Dit loopt uiteen van € 185,– exclusief BTW tot € 200,– exclusief BTW). Het lage uurtarief wordt gehanteerd voor cliënten die net buiten het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand vallen. In andere gevallen wordt het hogere uurtarief in rekening gebracht. De kantoorkosten bedragen 5% van het uurtarief. 

b. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. 

c. Het kantoor is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. 

d. In de zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtsbijstand geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de cliënt komen. 

Betaling: 

a. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijk rente verschuldigd. 

b. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van het kantoor gestelde bank- en/of girorekening dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt. 

c. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen alle redelijke kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 15 % van het openstaande saldo- ten laste van de cliënt. 

d. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien het kantoor echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

Aansprakelijkheid: 

a. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdend met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt door de verzekeraar is de aansprakelijkheid jegens de cliënt beperkt tot maximaal het honorarium dat het kantoor van de cliënt heeft ontvangen. Bij opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het honorarium van maximaal deze zes maanden. 

b. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat het kantoor is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens. 

c. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk. 

d. Het kantoor is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens, registers, databanken en/of andere bestanden. 

e. Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet hiertoe beperkt, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie. 

Klachten en geschillenregeling: 

a. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Door het aangaan van de overeenkomst met het kantoor aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van voornoemde geschillenregeling. Alvorens klachten kunnen worden voorgelegd aan de geschillenregeling dienen klachten met betrekking tot de totstandkoming en/of de uitvoering en/of het factuurbedrag schriftelijk onderbouwd aan het kantoor kenbaar te worden gemaakt binnen 5 dagen na verzenddatum van stukken of informatie waarover de cliënt zich beklaagt, dan wel binnen vijf dagen na verzenddatum van de factuur waarover de cliënt zich beklaagt. 

b. In geval van een naar oordeel van het kantoor terecht uitgebrachte klacht heeft de cliënt de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium c.q totaalbedrag van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst. 

c. Indien de interne klachtenprocedure na serieuze inspanning door beide partijen niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, is de cliënt vrij een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur (Surinamestraat 24, 2585 GJ ’s-Gravenhage). Indien de cliënt echter niet binnen 12 maanden na de schriftelijke reactie van het kantoor zijn of haar klacht heeft ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur, vervalt deze mogelijkheid. 

Archivering: 

a. Na afloop van de zaak wordt het dossier gearchiveerd. Bij archivering kunnen de originele stukken, voor zover deze niet reeds aan de cliënt zijn overhandigd of gezonden, door de cliënt worden opgehaald. Het gearchiveerde dossier wordt vijf jaar bewaard waarna het dossier zonder verdere aankondiging wordt vernietigd. Bij opvraag van het dossier door de cliënt komen de daarvoor eventueel opkomende kosten voor rekening van de (voormalige) cliënt. 

Reikwijdte: 

a. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de eenmanszaak maar ook ten behoeve van de werknemers van het kantoor. 

Toepasselijk recht: 

a. Op de tussen het kantoor en haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten en op de eventuele uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft is de rechter van de vestigingsplaats van het kantoor bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

b. Alvorens partijen een beroep kunnen doen op de rechter, zijn zij gehouden eerst een regeling te beproeven via de interne klachtenregeling van het kantoor c.q. de Geschillenregeling Advocatuur. 

Veldhoven, augustus 2019